Inovační techniky ve výrobě a nevýrobě

Stručný popis:

Hlavním cílem projektu je vznik nového komplexního vzdělávacího programu, který umožní získat znalosti a dovednosti z oblasti identifikace a prosazení změny ve firmě. Vzdělávací program bude rozdělen na dvě části.

První se zaměří na manažery ve výrobní sféře a druhý na manažery z oblasti nevýrobní. Stěžejní inovativnost projektu je obsažena v této základní myšlence: V současnosti nabízené kurzy se orientují na proškolování teorie managementu změny. Nově vzniklý program, má však připravit účastníky odborně i dovednostně na kontinuální prosazování změny. Účastníci projdou kurzem, seznámí se s možnými metodami a sami dojdou k poznání, pro které metody má jejich firma předpoklady a jaké mohou být dosaženy užitky. Účastníci budou vybaveni znalostmi a dovednostmi, jak přesvědčit management i zaměstnance k zavedení změny. Tento cíl bude monitorován odborným poradcem v této oblasti. Chování účastníků v následné praxi bude podporováno e-learningovou kontrolou a testováním.

 

Východiska projektu:

Prudký rozvoj a globalizace trhu na domácím trhu, v Evropě a ve světě nutí společnosti stále více inovovat svoje procesy. Inovace se netýká jen výrobních činností, ale také administrativních prací. Podnikům v dnešní době jde o jedno: být na trhu pružní, snížit náklady, ušetřit čas a poskytnout vyšší užitnou hodnotu svých výrobků. Tento cíl v přeneseném slova smyslu se musí v této době uplatňovat i v nevýrobní sféře, například ve státní správě.

Stále nižší dotace na krytí výdajů na činnost nutí tyto organizace také ke snižování nákladů, zvyšování produktivity práce a přitom k usilování o stále dokonalejší a efektivnější výstupy své práce. Z řady soudobých analýz a výzkumů vyplývá, že v těchto podmínkách musí manažeři věnovat minimálně 50% pracovního času realizaci změn pro splnění výše uvedených cílů. Podpora ve formě dalšího vzdělávání a poradenství je tedy v této oblasti více než žádoucí.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou projektu jsou manažeři z výrobní a nevýrobní sféry ve firmách z Pardubického kraje působící ve středním managementu, který se ukazuje jako klíčový při prosazování změn ve firmě. Od těchto manažerů se stále více očekává schopnost motivovat zaměstnance k efektivnímu pracovnímu výkonu a zároveň podněcování k individuálnímu rozvoji, který může být ve svém důsledku přínosem pro celou firmu. Metody efektivního prosazování změny vybaví manažery nástroji, které zejména v každodenní praxi pomohou najít zaměstnancům důvody, proč stojí za to projít skutečnou změnou a dovedou je k prožitku osobního úspěchu.

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je vznik nového komplexního vzdělávacího programu, který umožní účastníkům dalšího profesního vzdělávání získat znalosti a dovednosti z oblasti identifikace a prosazení změny ve firmě.

Pro realizaci projektu jsme si stanovili 4 základní cíle:

  1. vytvořit 2 nové vzdělávací programy – varianty pro výrobní a nevýrobní sféru
  2. jednou pilotně ověřit každý vzdělávací záměr na vybrané skupině 20 manažerů z firem z Pardubického kraje (10 účastníků v jedné pilotáži)
  3. vyhodnotit pilotáž a dokončit konečnou verzi vzdělávacích programů, které budou uvedeny na trh dalšího vzdělávání
  4. vytvořit obsahovou náplň e-learningové podpory a pilotně odzkoušet její využití ve výkonu praxe manažerů