Centrum zlepšování systémově a cíleně na základě svých předchozích zkušeností nabízí spolupráci pro organizace, které chtějí obstát a dále růst v tvrdém konkurenčním poli současného trhu.

 

Centrum zlepšování nenabízí žádný způsob, který by společnosti pomohl rázem se zlepšit. Tyto zjednodušené pokusy stojí firmy mnoho peněz a jsou kontraproduktivní!

Systém Centra zlepšování je založen na těchto zásadních principech:

 • Ve firmě je třeba vytvořit vlastní systém neustálého zlepšování. Jakmile dojde ve firmě ke zlepšení, okamžitě systém založí povinnost zlepšovat zlepšené.
 • Systém neustálého zlepšování se především týká využívání odbornosti a způsobilosti všech pracovníků. Pracovníci jsou nenahraditelným zdrojem vědomostí a zkušeností tolik potřebných pro další zlepšování společnosti.
 • Ve společnosti zároveň musí vzniknout systém evidence neustálého zlepšování. Úspěchy v tomto počínání jsou povzbuzením pro další pokračování. Vytvořme krátkodobá vítězství, která vedou krok za krokem k zvyšování hodnoty společnosti.
 • Podmínkou pro neustálé zlepšování je spolupráce mezi managementem a podřízenými ve smyslu neustálého odborného dialogu. Problémy ať se řeší na pracovištích tam, kde vznikly, a s těmi, kdo jsou účastni, ne na neefektivních poradách.
 • Nezbytné je také nastavit podmínky pro neustálé zlepšování v oblasti meziodvětvové spolupráce. Tvorba zisku, zvyšování produktivity práce, zvyšování kvality, rychlosti a pružnosti je úkolem všech odborných úseků, tyto klíčové úkoly nelze rozdělovat. Toto platí jak pro výrobní, tak i administrativní části podniku.

 

Pro koho je systém neustálého zlepšování? Je pro společnosti:

 • které se rozhodly jít s dobou, a to cestou zlepšování, i přesto, že mají vynikající výsledky (protože vždy je co zlepšovat).
 • které mají poslední dobou potíže a znají jejich příčiny. Anebo neznají, potom se v Centru zlepšování naučí, jak příčiny odhalit a následně odstranit.
 • které stojí před otázkou, zda zlepšovat nebo inovovat svoji činnost.

 

V obecném povědomí je, že techniky pro zlepšování jsou vhodné pouze pro střední a velké firmy zaměřené na výrobu. My vám na základě zkušeností s našimi klienty dokážeme, že naše metody jsou účinné nejen ve výrobě, ale i ve sféře nevýrobní, jako jsou administrativní firmy, nemocnice, úřady, školy atd. I pro nejmenší firmy najdeme způsoby, jak zavést systém neustálého zlepšování. Jak je to možné? Klíčem je intenzivní práce s pracovníky podniku, jejich příprava na to, aby sami dovedli nacházet nedostatky a zlepšovat je.

 

Princip práce

 

„Přírodní princip celistvosti: „Celek je více než součet jeho částí.“ V managementu to znamená, že efekt harmonicky propojených dílčích částí firemního systému je vyšší než prostý součet jejich lokálních zlepšení.“

(Profesor Ing. Jan Truneček, CSc.)

Princip práce Centra zlepšování spočívá:

 • v komplexnosti pohledů napříč celou společností,
 • v maximálním zapojení pracovníků do procesu neustálého zlepšování,
 • v maximální snaze předat vědomosti a zkušenosti dovnitř společnosti tak, aby proces neustálého zlepšování ve firmě pokračoval nadále a trvale v budoucnu již samostatně bez účasti externího vzdělávacího a poradenského partnera.

 

Jak se provádí komplexnost napříč celou společností?

 

Ke každé společnosti Centrum zlepšování přistupuje jako k živému organismu. Tak, jako lékař ošetřuje svého pacienta v cyklu, stejně tak Centrum zlepšování řídí systém neustálého zlepšování spolu s klientem podobně:

princip-prace

Jak se pracovníci zapojují do procesu neustálého zlepšování?

 

Pracovníci jsou vybíráni do jednotlivých školících aktivit průřezově napříč společností tak, aby již od začátku byl nastaven systém meziodvětvové spolupráce. Tím se u nich pěstuje odpovědnost za hodnoty celé společnosti.

Manažeři jsou vedeni, aby pracovali systémově ve dvou stejně důležitých oblastech:

 • „rutina“ pro udržení současného výkonu firmy měřeného výsledky a zisky,
 • „neustálé zlepšování“ pro zlepšování procesů a systémů.

 

Týmy jsou vybírány tak, aby v nich byli zastoupeni členové útvarů, které odpovídají za „klíčové faktory“ podniku.

 

kolečko CZ

 

Jak předat vědomosti a zkušenosti dovnitř společnosti tak, aby proces neustálého zlepšování pokračoval nadále a trvale samostatně i v budoucnosti firmy?

Nedílnou součástí působení Centra zlepšování ve firmě je závěrečné zpracování akčního plánu (krátkodobého a střednědobého). Ten obsahuje mimo jiné termíny plnění, termíny kontrol a odpovědnosti.

 

Komplexní vzdělávání

Co je to KOMPETENCE?

 • Kompetence je způsobilost jedince vykonávat určitý druh práce.
 • Kompetence = odbornost + tvrdé dovednosti + měkké dovednosti.
 • Systém neustálého zlepšování podle Centra zlepšování vyžaduje posilovat v pracovnících společnosti tvrdé a měkké dovednosti rovnoměrně. V tom je konkurenční výhoda metody Centra zlepšování.

 

Pro trvalé zlepšování je nezbytné především v pracovnících (nejen u manažerů) posilovat tyto nástroje neustálého zlepšování:

TVRDÉ DOVEDNOSTI

 • vizualizace,
 • standardizace,
 • řešení problémů,
 • řízení toků,
 • procesní řízení,
 • management plýtvání,
 • řízení kvality,

MĚKKÉ DOVEDNOSTI

 • týmová práce,
 • efektivní porady,
 • efektivní vyjednávání,
 • motivace,
 • firemní kultura,
 • řízení času,
 • leadership,

Více témat naleznete v záložce seznam témat.

 

Desatero pro systém

 • Odhodlání musí jít seshora, systém musí dostat trvalou pozornost od TOP managementu.
 • Výsledky se dostavují postupně, ale zato neustále.
 • Pro nastartování systému je třeba alokovat finanční prostředky. Po zavedení systému lze očekávat trvalé zlepšování bez výrazných nákladů.
 • Před zahájením je třeba přesvědčit všechny pracovníky o nezbytnosti realizace systému a o podpoře vedení.
 • Pro úspěšné neustálé zlepšování je nutné monitorovat průběh prací a vyzdvihovat krátká vítězství.
 • Nekritizujeme chyby, kterých se účastníci dopustí, zejména při zavádění. Z chyb se poučujeme pro příště.
 • Na začátku je důležité chválit sebemenší změnu k lepšímu, případně ji i jinak odměňovat. Teprve později rozlišujeme mezi „malými“ a „velkými“ úspěchy.
 • Pohlížíme na problematiku vždy zásadně meziodvětvově. Všechny úspěchy a chyby jsou společné všem zúčastněným útvarům.
 • Zásadní odpovědnost tkví na liniovém vedení (mistři, vedoucí oddělení v administrativě, atd). Vytvořit jim podmínky a současně kontrolovat jejich činnost v systému a hodnotit ji patří k základním podmínkám neustálého zlepšování.
 • Průběh zavádění systému sledujeme podle akčního plánu a nezapomínáme na zpětnou vazbu.